National Research University Higher School of Economics - Nizhny Novgorod